Program MerkurIS

Program pre colných deklarantov MerkurIS bol vyvíjaný ako priamy nasledovník programu JCDwin a plnohodnotne nahrádza všetky moduly a funkcie programu JCDwin. Program MerkurIS prešiel niekoľkými zmenami, ktoré si teraz predstavíme.

Prvou významnou zmenou v programe MerkurIS je ergonomicky upravené používateľské rozhranie, ktorého úlohou je výrazne zrýchliť a zjednodušiť prácu colného deklaranta pri vypĺňaní príslušných dokumentov.

popis

Kontrola dokladov pred odoslaním dokáže colnému deklarantovi poskytnúť prehľadnejšie a presnejšie znenie porušenia pravidiel pri vypĺňaní dokladu, ktoré deklarant dokáže odhaliť a opraviť ešte pred odoslaním do Cepu.

kontrola

Komunikácia s centrálnym elektronickým priečinkom bola zautomatizovaná. Používateľ už nemusí ručne sťahovať správy z colného systému a následne ich ručne importovať do dokladov. Všetko prebieha na pozadí a o činnosti je informovaný v „Okne notifikácií“..

komunikacia

Taktiež, po dlhom období analýz bola pre nový produkt zvolená relačná databáza FirebirdSQL, ktorá sa ukázala ako veľmi vhodná práve s ohľadom na predpokladaný spôsob používania programu. Jedná sa o moderný a výkonný databázový stroj vyznačujúci sa mnohými prednosťami, ktoré programu predurčujú vlastnosti akými sú

 • rýchlosť a stabilita programu
 • jednoduchá inštalácia a správa databáz na rozdiel od iných databázových ovládačov
 • cena ktorá je v komerčnej sfére poskytnutá zadarmo a nepodlieha poplatkom
 • použitie programu viacerými spôsobmi

Program MerkurIS pracuje s Agendami

Agenda je počítačová databáza, ktorá obsahuje všetky vytvorené doklady, číselníky, identifikáciu a nastavenie údajov Užívateľa, atď.

agenda

MODULY PROGRAMU MERKURIS

V programe MerkurIS sú prehľadne zoradené jednotlivé moduly do príslušných skupín DOVOZ – PRÍJEM a VÝVOZ – ODOSLANIE

moduli


DOVOZ - PRÍJEM obsahuje moduly

 • Colné vyhlásenie
 • Deklarácia colnej hodnoty
 • NCTS – Príjem/ukončenie

VÝVOZ – ODOSLANIE obsahuje moduly

 • Colné vyhlásenie
 • NCTS – Odoslanie/zahájenie
 • Sprievodné osvedčenie EUR 1
 • Medzinárodný nákladný list CMR
POROVNANIE PROGRAMOV JCDWIN A MERKURIS

Predstavu, ako veľmi sú program MerkurIS a JCDwin odlišné, nám názorne ukáže tabuľka porovnania oboch programov.

JCDwin MerkurIS
Typ databázy: Súborová SQL relačná databáza
Používateľské rozhranie: Komplikované a neprehľadné Jednoduché, ale plne účelné
Možnosť práce cez Internet: Iba prostredníctvom Terminálového servera Priamo
Náchylnosť na poškodenie databázy: Vysoká Minimálna
Kontrola dokladu: Čiastočná Úplná kontrola podľa scenárov
Upozornenie na chybu obdržaní chybovej elektronickej správy: Textové Textové + farebné zvýraznenie chybných odsekov
Komunikácia so serverom colného úradu: Musí byť manuálne aktivovaná na každej pracovnej stanici Automatická. Prebieha na pozadí bez zásahu deklaranta a prijaté správy sa automaticky distribuujú na všetky počítače v sieti
Import správ do dokladu: Manuálny Automatický, prebieha na pozadí
Aktualizácia programu: Spúšťaná manuálne Automatický, prebieha na pozadí
Aktualizácia číselníkov: Spúšťaná manuálne Automatický, prebieha na pozadí

MOŽNOSTI POUŽITIA PROGRAMU MERKURIS

Program MerkurIS je možné používať a inštalovať rôznymi spôsobmi. Teraz si predstavíme si aké možnosti inštalácie a použitia sú možné.

Použitie programu jedným používateľom na jednom počítači

Program MerkurIS sa bude používať ako jedno užívateľská aplikácia na jednom počítači.

Použitie databázy viacerými používateľmi súčasne v sieti LAN ako aj cez Internet

Práca s SQL databázou je štandardne realizovaná prostredníctvom databázového servera. Databázový server FirebirdSQL dokáže bez problémov obslúžiť viacej používateľov, pričom títo sa môžu súčasne pripájať ako prostredníctvom lokálnej siete LAN, tak aj cez internet. Inštalácia a konfigurácia databázového servera je jednoduchá a zvládne ju každý správca, prípadne skúsenejší používateľ.

Scénare inštalácie programu MerkurIS
Pracovná stanica s jednou agendou Pracovná stanica s jednou agendou
Počítač, na ktorom pracuje jeden užívateľ. Môže to byť počítač typu desktop alebo notebook. Operačný systém Windows 7, 8 alebo novší.
windows
Pracovná stanica s viacerými agendam Pracovná stanica s viacerými agendami
Jeden počítač, na ktorom pracuje viacej užívateľov na rôznych agendách. Môže to byť počítač typu desktop alebo notebook. Operačný systém Windows 7, 8 alebo novší.
windows
SQL databáza programu MerkurIS SQL databáza programu MerkurIS, agenda
Počítač, na ktorom nepracuje žiadny používateľ. Je na ňom nainštalovaný databázový program FirebirdSQL a spravidla aj databáza programu MerkurIS. Operačný systém Windows 7 alebo novší, Windows Server 2008 alebo novší, Linux X86,AMD64.
windows, unix
Pracovná stanica s viacerými agendami použitá aj ako server Pracovná stanica s viacerými agendami použitá aj ako server
Použitie programu jedným alebo viacerými používateľmi s inštaláciou Firebird serveru. Práca s jednou alebo viacerými databázami, ktoré sú umiestnené na jednej z pracovných staníc. OS Windows 7 alebo novší.
windows
Samostatný server a pracovné stanice Samostatný server a pracovné stanice
Použitie programu 1 alebo xy používateľmi s inštaláciou FB serveru. Práca s 1 alebo xy databázami, ktoré sú umiestnené na serveri. OS Windows 7 alebo novší pre pracovné stanice, Windows Server 2008 alebo novší, Linux X86AMD64 pre FB server.
windows, unix