Technické požiadavky na inštaláciu programu

Hardverové požiadavky na inštaláciu programu MerkurIS sú nasledovné:

Pracovná stanica s jednou alebo viacerými Agendami, Pracovná stanica s viacerými Agendami použitá aj ako server

Použiť pracovnú stanicu súčasne ako server pre iné pracovné stanice (klienti) je síce možné, ale nie je to doporučované a hlavne nie bezpečné riešenie. Je možné ho použiť iba pri minimálnych nárokoch na rýchlosť, objem spracovávaných dát a pri nízkom počte súčasne pracujúcich klientov.

 • Osobný počítač alebo notebook s procesorom Intel/AMD/kompatibilný, min. s taktovacou frekvenciou 2 GHz
 • Operačný systém počítača odporúčame Microsoft Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, najlepšie v slovenskej verzii (64 bitový ak stanica bude slúžiť aj ako server )
 • Operačná pamäť s kapacitou min. 4 GB, ak stanica bude slúžiť aj ako server je potrebné 8 GB a viacej, podľa počtu používateľov
 • Pevný disk s požadovaným miestom min. 2 GB. Požiadavky na voľné miesto sú závislé na veľkosti spracovávaných Agiend. Pre komfortnú prácu je optimálne používať rýchly pevný disk SSD.
 • Monitor minimálne rozlíšenie 1366×768, pre optimálnu prácu odporúčame uhlopriečku displeja 24″ s rozlíšením 1920×1080.
 • Tlačiareň odporúčame laserovú
 • Pripojenie na Internet ()
 • Pripojenie k SQL serveru - LAN 100 mbit. V prípade pripojenie cez Internet je potrebné pripojenie s garantovanou šírkou pásma minimálne 2 / 2 mbit s latenciou max. 50 ms
Server s SQL databázou programu MerkurIS

Pre stanovenie požiadaviek na server je potrebné definovať, aké množstvo údajov sa na serveri bude spracovávať a koľko klientov bude s programom pracovať súčasne

do 5 klientov 5 - 10 klientov viacej ako 10 klientov
CPU
Je vhodnejšie použiť CPU s viacerými jadrami, ako CPU s vysokou taktovacou frekvenciou.
Intel i3, AMD Intel i5, AMD Intel i7, XEON, AMD. Viacej jadier
Operačná pamäť 16 GB 32 GB 64 GB
Pevný disk
HDD musí mať povolenú write-back Cache (nie write-trough) a Read Cache. Ak je použité RAID pole, musí byť vybavené BBU (Battery Backup Unit, napr v HP Smart Storage) . V opačnom prípade RAID pole z dôvodu bezpečnosti nepovolí Write Cache a prístup na takýto disk je pomalý. Ak RAID nie je vybavené BBU, je vhodnejšie na databázu použiť samostatný disk mimo RAID poľa
1 HDD Samostatný disk na OS a na databázu Samostatný SSD disk na OS a na databázu RAID 10, vybavený BBU (Battery Backup Unit)
 • Operačný systém Windows Server 2012 a novší
 • Ethernet
 • Internet (potrebný iba počas inštalácie Firebird SQL, prípadne pre prístup k databáze mimo lokálnej siete)
POVOLENIE KOMUNIKÁCIE

Aby bola zabezpečená bezproblémová funkčnosť programu MerkurIS, musia byť splnené nasledovné predpoklady:

 1. SERVER NA KTOROM JE NAINŠTALOVANÝ FIREBIRDSQL

MerkurIS využíva pri svojej práci databázový server FirebirdSQL. Databázový server môže byť nainštalovaný:

 • na tom istom počítači, kde sa nachádza program MerkurIS. Toto riešenie je vhodné pre jedného používateľa.Tento server môže byť zdieľaný aj pre iných používateľovv malej sieti peer-to-peer, toto riešenie však nepatrí medzi doporučované
 • na inej pracovnej stanici v sieti peer-to-peer - , toto riešenie nepatrí medzi doporučované
 • na samostatnom serveri – doporučené riešenie pre súčasnú prácu viacerých používateľov

Ak SQL server slúži pre viacerých klientov, na ktorých je spúšťaný program MerkurIS a musí mať povolenú komunikáciu smerom dovnútra:

Port Zdroj Účel
TCP 3050 Všetky klientské stanice Práca s databázou
TCP 3051 Všetky klientské stanice Notifikácie

V prípade, že klientské stanice sa pripájajú na SQL server z inej lokality cez sieť Internet, a komunikácia nie je zabezpečená v sieti VPN, musí byť na routeri zabezpečené aj smerovanie obidvoch portov na server, na ktorom je nainštalovaný Firebird SQL.

Pre prepojenie medzi programom MerkurIS a databázovým serverom FirebirdSQL je dôležité kvalitné spojenie s nízkou latenciou do 50 ms.

 1. KLIENT NA KTOROM JE NAINŠTALOVANÝ PROGRAM MERKURIS

Klientská časť programu MerkurIS pre svoju činnosť nevyžaduje žiadne povolenie komunikácie smerom dovnútra, ale vystačí iba s komunikáciou smerom von Štandardne konfigurovaný počítač a router má smerom von povolenú všetku komunikáciu takže v takomto prípade nie je potrebné žiadne zvláštne nastavenie.

V prípade infraštruktúry s vyššími požiadavkami na bezpečnosť, kde je kontrolovaná aj komunikácia smerom von, je potrebné, okrem prístupu na server FirebirdSQL, povoliť komunikáciu voči nasledovným serverom v sieti Internet:

 • www.cep.financnasprava.sk
 • ekrcis.financnasprava.sk
 • *.merkuris.sk
 • www.davidplus.sk
 • proxy.davidplus.sk
 • proxy2.davidplus.sk

Zoznam portov a ich využite (tento zoznam nemusí byť úplný a v budúcnosti v ňom môžu nastať zmeny):

Port Cieľ Účel Aplikácia
TCP 3050 Server Firebird SQL Práca s databázou MerkurIS
TCP 3051 Server Firebird SQL Notifikácie MerkurIS
TCP 443 www.cep.financnasprava.sk Odosielanie a prijímanie správ z CEP D.Suite/eIDAS, MerkurIS
TCP 443 ekrcis.financnasprava.sk Aktualizácie číselníkov MerkurIS
TCP 443 update.merkuris.sk Aktualizácie SW MerkurIS
TCP 443 alex.merkuris.sk Licenčný server, odoslanie zoznamu pre fakturáciu služby MerkurIS
TCP 80, 3055 www.merkuris.sk; proxy.davidplus.sk; proxy2.davidplus.sk Vzdialená pomoc MerkurIS, PomocVNC, PomocVNCProxy
TCP 443 mers.merkuris.sk Odosielanie hlásení o chybách MerkurIS
Aktualizácia programu

Aby používateľ mohol v prípade potreby operatívne uskutočniť aktualizáciu programu, musí mať práva lokálneho administrátora, alebo musí mať nastavené práva na zápis do adresára, kde je program nainštalovaný. Ak nie je možné pre užívateľa zabezpečiť prístupové práva do adresára kde sa program inštaluje štandardne ( c:\Program Files (x86)\MerkurIS\ ), nainštalujte program do iného adresára.