Automatické zálohovanie agendy

Všetky údaje, ktoré používateĺ zapíše do programu MerkurIS sa ukladajú do SQL databázy, ktorú nazývame Agenda. Aby sa predišlo strate údajov, je dôležité Agendu pravidelne zálohovať.

Nastavenie parametrov zálohovania

V nastaveniach programu je možné definovať požadované parametre zálohovania:

Automaticky zálohovať agendu každých ....hodín: Udáva ako často sa bude agenda zálohovať. Záloha sa ukladá na server k databáze do podadresára "Backup"
Uložiť kópiu zálohy do: je možné zvoliť umiestnenie, kam sa uloží kópia zálohy pre prípad poškodenia disku alebo straty servera. Umiestnenie databázového súboru sa uvádza z "pohľadu" počítača (server), na ktorom je nainštalovaný Firebird SQL.

Kópia zálohy by sa z bezpečnostných dôvodov malo ukladať na inom fyzickom disku prípadne aj na úplne inom zariadení, ako na ktorom je uložená databáza. V prípade ukladania kópie zálohy na sieťový disk je potrebné aby nastavenie zrealizoval sieťový administrátor - viď nižšie

Automatické vymazanie starých záloh: Uchovávať iba posledných ....záloh Pre úsporu miesta na disku je možné nastaviť, koľko starých záloh sa má uschovať. Všetky ostatné budú odstránené. Minimálna hodnota je 2.
Kópie nemazať: Kópie zálohy nebudú vymazané a predpokladá sa, že o vymazanie starých a nepotrebných záloh sa postará administrátor systému.
Zálohovať teraz: okamžite spustí zálohovanie aktuálnej agendy.

Táto časť priručky je určená pre IT administrátora, prípadne skúseneho používateľa. Nepokračujte ďalej, ak vaše znalosti správy počítačov nie sú na dostatočnej úrovni!

Ukladanie kópie zálohy na sieťový disk

Zálohovanie sa uskutočňuje prostrednítvom služby servera Firebird, ktorý štandardne nemá prístup k sieťovým umiestneniam. Pre ukladanie zálohy na sieťový disk je potrebné urobiť nasledovné nastavenia.

Nastavenie ukladania na sieťový disk pre Windows

Služba Firebird je vo Windows štandardne spustená pod účtom "Local System account". Aby bolo možné ukladať zálohu na sieťový disk, použite jedno z nasledovných riešení:

  • umožniť prístup k sieťovému umiestneniu, kam sa má ukladať kópia zálohy, pre skupinu „Everyone“. Toto riešenie však nie je odporúčené z dôvodu bezpečnosti.
  • spustiť službu Firebird vo Windows pod účtom s dostatočnými právami na prístup k zdieľaniu v sieti a súčasne dostatočnými právami na prístup k miestnym databázovým a systémovým súborom v priečinku "C:\ProgramData\Firebird".

Nastavenie ukladania na sieťový disk pre Linux

Pretože Firebird v systéme Linux beží pod účtom „firebird“, pripojte zdieľanie v sieti s mapovaním na používateľa „firebird“, takže služba Firebird bude mať prístup k umiestneniu v sieti rovnakým spôsobom ako miestny disk.

Aktualizácia knižnice storage.dll

Pre nastavenie a správny priebeh zálohovania je potrebné, aby bola na Firebird SQL serveri nainštalovaná knižnica "storage.dll" verzia 2.0 a vyššia. Ak táto podmienka nie je splnená, program neumožní zálohovanie nastaviť a namiesto toho vyzve na aktualizáciu knižnice:

Nová knižnica storage.dll je dostupná od decembra 2020. Ak bol Firebird SQL server inštalovaný pred týmto termínom, pravdepodobne bude potrebné knižnicu aktualizovať. Ak bol databázový server Firebird nainštalovaný na Linuxe pokračujte podľa tohto návodu.

Aktualizácia knižnice sa musí uskutočniť na počítači, na ktorom je spustený Firebird SQL server.

Postup pre aktualizáciu knižnice "storage.dll"

  1. Presvedčte sa, že všetci používatelia v sieti majú program MerkurIS vypnutý

  2. Zastavte službu FirebirdServer

  1. Stiahnite novú knižnicu storage.dll pre 64 bitový alebo 32 bitový OS.

  2. Obsahom ZIP súboru prepíšte pôvodnú knižnicu storage.dll, ktorá sa nachádza v inštalačnom adresári Firebird SQL, v podadresári "UDF" (typicky c:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\udf)

  1. Opätovne spustite službu FirebirdServer

Týmto je aktualizácia knižnice dokončená a pri najbližšom spustení programu MerkurIS bude možné konfigurovať zálohovanie agendy.

Obnovenie zálohy agendy

Obnovenie SQL databázy môže byť komplikovaný proces. Nesprávnym obnovením agendy zo zálohy hrozí riziko poškodenia agendy, prípadne prepísanie správnej agendy jej starou zálohou, čim užívateľ môže nenávratne prísť o najnovšie dáta. Z týchto dôvodov nie je možné obnoviť databázu používateĺom priamo v programe.

Pre obnovenie dát zo zálohy kontaktujte dodávateľa programu.