Konfigurácia - nastavenie

Správne nastavenie programu je dôležité pre jeho správne použitie.
Je niekoľko typov nastavení, ktoré sa líšia platnosťou. V programe sú rozlíšené ikonou

ikona platí pre popis
celú agendu stačí ich nastaviť iba jeden krát
počítač nastavujú sa zvlášť na každom počítači
používateľa nastavujú sa zvlášť pre každého používateľa
používateľa na konkrétnom počítači nastavujú sa zvlášť na každom počítači pre každého používateľa

V ďalšom popise sú uvedené iba niektoré základné a najdôležitejšie nastavenia. Význam ostatných nastavení a predvolených hodnôt je zrejmý z ich popisu.

Nastavenie je rozdelené do súvisiacich podskupín.

Program


Aktualizácia programu - či a ako často bude program kontrolovať, či je k dispozícii nová verzia programu

Číselník firiem - Cesta k dokumentom - umiestnenie úložiska, kam sa budú ukladať dokumenty prislúchajúce jednotlivým firmám v číselníku (napr. zmluva o zastúpení, výpis z registra, splnomocnenie...) V tomto úložisku program pre každú firmu vytvorí samostatný adresár. V prípade použitia sieťovej verzie programu musí byť toto úložisko bezpodmienečne prístupné pre všetkých používateľov pre čítanie aj zápis. Pre zápis je možné použiť formu mapovaného sieťového disku, alebo UNC cestu.

Fakturácia JCDwin - program MerkurIS je možné použiť aj s modulom pre fakturáciu pre program JCDwin. Nastaví sa cesta, kde sa nachádza fakturácia JCDwin a parametre jeho spustenia

Elektronická komunikácia


Povoliť automatické sťahovania správ a číselníkov týmto klientom - program MerkurIS má zabudovanú funkciu pre automatické sťahovanie správ z CEP a číselníkov Finančnej správy. Ak je v počítačovej sieti k jednej agende pripojených viacej klientov, sofistikovaný mechanizmus zabezpečí, že sťahovanie robí iba jeden klient. pričom stiahnuté údaje a správy sú okamžite dostupné všetkým. V niektorých prípadoch, napríklad ak je klient pripojený k agende pomalou linku cez internet, je vhodné, ak sťahovanie budú robiť iní klienti, ktorí sú k agende pripojení cez rýchlu linku. V tomto prípade je možné sťahovanie nepovoliť. V ostatných prípadoch ponechajte túto voľbu povolenú. Parametre sťahovania doporučujeme ponechať na pôvodných nastaveniach.

Sťahovať iba správy s prefixom podľa pracovísk - v nastavení jednotlivých modulov je možné nastaviť číslo povolenia na elektronickú komunikáciu, ktoré je stanovené finančnou správou), ako aj označenie pracoviska. Povolenie tejto voľby zabezpečí rýchlejšie načítanie správ zo serveru CEP, pretože sa budú načítavať iba správy prislúchajúce tejto agende.

Ak ste zmenili číslo pracoviska, je vhodné staré číslo alebo čísla pracoviska zapísať do poľa "Alternatívne prefixy...". V opačnom prípade nebudú načítané odpovede na správy, ktoré boli odoslané so starým číslom pracoviska.

Import dokladov z CEP - toto tlačítko sa používa iba vo výnimočných prípadoch na základe telefonickej komunikácie s technickou podporou. DAVID PLUS.

Preferovaná metóda prihlásenia - predvoľba a nastavenie, akým spôsobom sa bude program pripájať do CEP, aby mohol sťahovať elektronické správy.

Ak má používateľ od finančnej správy SR pridelené meno a heslo, doporučujeme zvoliť tento spôsob prihlásenia. Program bude potom schopný načítavať správy z CEP bez nutnosti prihlásenia certifikátom.
Vyžiadanie mena a hesla je potrebné urobiť pomocou Registračného formuláru na stránke Finančnej správy SR.

Automaticky vyvolať prihlásenie - Ak je povolené, MerkurIS zaháji komunikáciu s CEP ihneď po spustení programu. Ak je ako Preferovaná metóda prihlásenia nastavené prihlásenie Menom a heslom, komunikácia sa nadviaže automaticky. V opačnom prípade sa vyvolá prihlasovací dialóg pre prihlásenie certifikátom.
Ak táto voľba nie je povolená, komunikáciu s CEP je potrebné zahájiť manuálne voľbou Funkcie programu - Aktivovať elektronickú komunikáciu, pripadne sa aktivuje sama po prvom podpísaní a odoslaní správu do CEP.

Preferovaná metóda prihlásenia má vplyv iba na načítanie komunikačných správ z CEP ku klientovi. Podpisovanie elektronických správ a ich odoslanie do CEP je vždy podmienené použitím podpisového certifikátu.

Ukladanie správ - SK429A, SK-425,... - umiestnenie úložiska, kam sa budú ukladať uvedené elektronické správy. Z tohoto úložiska sa potom načítajú pre ďalšie použitie, napr. pre odosielanie e-mailov, kde sa tieto správy používajú ako príloha. V prípade použitia sieťovej verzie programu musí byť toto úložisko bezpodmienečne prístupné pre všetkých používateľov pre čítanie aj zápis. Pre zápis je možné použiť formu mapovaného sieťového disku, alebo UNC cestu.

  • Pre použitie v e-mailoch je potrebné ukladať nepodpísaný variant.
  • Ak niektorý používateľ toto úložisko nemá prístupné, doporučujeme nepovoliť tomuto klientovi automatické sťahovanie správe a číselníkov. V opačnom prípade, ak správy bude z CEP sťahovat tento klient, nebudú uložené a nebude možné ich neskôr použiť.

Dovoz


Identifikátor pre el. komunikáciu CEP EKR eIDAS - identifikácia podávajúceho subjektu ktorá zodpovedá URI v zmysle legislatívy
Identifikátor pre el. komunikáciu CEP EKR - číslo pridelené Finančnou správou

Označenie pracoviska - voliteľné označenie pracoviska. Označenie pozostáva zo štyroch znakov, je možné použiť veľké písmená bez diakritiky a číslice.

Vytváranie XML správ pre colný úrad - v havarijnom režime je možné správy uložiť a doručiť na colný úrad osobne alebo e-mailom. Definícia umiestnenia, kam sa takéto XML správy budú ukladať. Tento spôsob sa dnes používa už iba výnimočne.

Výpočet colnej hodnoty - nastavenie spôsoby výpočtu colnej hodnoty.

nastavený spôsob sa použije pre nový doklad, ktorý vznikol ako "Prázdny", alebo pri importe dokladu. Spôsob výpočtu je možné v každom doklade upraviť a uložiť spolu s dokladom. Pri vytvorení dokladu kópiou sa spôsob výpočtu colnej hodnoty preberá z uložených údajov dokladu, ktorý sa použil ako vzor.

Email "po prepustení" (SK429a), Email "po vybavení" (SK425) - je možné zadefinovať predmet emailu, predvolený text a dokumenty, ktoré sa majú k emailom priložiť. Program umožňuje odosielať emaily za každý colný dokument zvlášť. Email je vygenerovaný automaticky a ako adresy príjemcu sa použije jedna alebo viacej adries z číselníka firmy, ktorá je doklade uvedená ako príjemca tovaru. V zázname každej firmy v číselníku je možné zadať viacej kontaktných osôb s emailovými adresami, pričom každej osobe je možné zadefinovať, ktorý typ správy sa jej má posielať.

Vývoz


Identifikátor pre el. komunikáciu CEP EKR eIDAS - identifikácia podávajúceho subjektu ktorá zodpovedá URI v zmysle legislatívy
Identifikátor pre el. komunikáciu CEP EKR - číslo pridelené Finančnou správou

Označenie pracoviska - voliteľné označenie pracoviska. Označenie pozostáva zo štyroch znakov, je možné použiť veľké písmená bez diakritiky a číslice.

Email "po prepustení" (SK529a), Email "po výstupe" (SK599) - je možné zadefinovať predmet emailu, predvolený text a dokumenty, ktoré sa majú k emailom priložiť. Program umožňuje odosielať emaily za každý colný dokument zvlášť. Email je vygenerovaný automaticky a ako adresy príjemcu sa použije jedna alebo viacej adries z číselníka firmy, ktorá je doklade uvedená ako odosielateľ tovaru. V zázname každej firmy v číselníku je možné zadať viacej kontaktných osôb s emailovými adresami, pričom každej osobe je možné zadefinovať, ktorý typ správy sa jej má posielať.

Vytváranie XML správ pre colný úrad - v havarijnom režime je možné správy uložiť a doručiť na colný úrad osobne alebo e-mailom. Definícia umiestnenia, kam sa takéto XML správy budú ukladať. Tento spôsob sa dnes používa už iba výnimočne.

eCommerce


Identifikátor pre el. komunikáciu CEP EKR eIDAS - identifikácia podávajúceho subjektu ktorá zodpovedá URI v zmysle legislatívy
Identifikátor pre el. komunikáciu CEP EKR - číslo pridelené Finančnou správou

Označenie pracoviska - voliteľné označenie pracoviska. Označenie pozostáva zo štyroch znakov, je možné použiť veľké písmená bez diakritiky a číslice.

Číslo povolenia pre uplatnenie osobitnej úpravy podľa §68cb č.222/2004 - číslo povolenia, ktoré pri použití kódu funkcie FR7 sa automaticky zapíše do dokladu ako certifikát 4007

Email "po prepustení" (SK129a) - je možné zadefinovať predmet emailu, predvolený text a dokumenty, ktoré sa majú k emailom priložiť. Program umožňuje odosielať emaily za každý colný dokument zvlášť. Email je vygenerovaný automaticky a ako adresy príjemcu sa použije jedna alebo viacej adries z číselníka firmy, ktorá je doklade uvedená ako príjemca tovaru. V zázname každej firmy v číselníku je možné zadať viacej kontaktných osôb s emailovými adresami, pričom každej osobe je možné zadefinovať, ktorý typ správy sa jej má posielať.

Význam ostatných nastavení a predvolených hodnôt je zrejmý z ich popisu.