Identifikátor CEP EKR eIDAS

31.1.2021 spúšťa Finančná správa SR komunikáciu cez nový kanál CEP EKR eIDAS. Pre komunikáciu s týmto kanálom je potrebné používať pre elektronickú komunikáciu nový Identifikátor.

Zmena pri identifikácii subjektu pri prechode na režim eIDAS

Identifikácia podávajúceho subjektu zodpovedá URI v zmysle legislatívy - výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173
o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest. Jedná sa o identifikátor subjektu, ktorý bude vstupom do procesu stotožnenia voči evidencii subjektov a zároveň slúži ako identifikácia v procesoch doručovania do schránok na ÚPVS.

Algoritmus plnenia pre podávajúce subjekty v colnom konaní pre právnickú osobu/podnikateľa

ico://<kod_krajiny>/<ico>

Príklad naplnenia pre firmu s IČO 12345678 so sídlom na Slovensku:
ico://sk/12345678

Algoritmus plnenia pre podávajúce subjekty v colnom konaní pre zahraničnú firmu/podnikateľa (bez záruky, táto informácia nie je oficiálne potvrdená)

ico://<kod_krajiny>/<icdph>

Príklad naplnenia pre firmu s ICDPH DE12345678 so sídlom v Nemecku:
ico://de/DE12345678

identifikátor v štruktúre zahraničnej firmy je možné použiť v programe MerkurIS od verzie 1.0.189.3638

Algoritmus plnenia pre podávajúce subjekty v colnom konaní pre občana SR a fyzickú osobu nepodnikateľa

rc://<kod_krajiny>/<rodne cislo bez lomitka>_<priezvisko1><priezvisko2>_<meno1><meno2>.

Príklad naplnenia pre osobu Pavel Deklarant s rc „xxxxxxxxxx“:
rc://sk/xxxxxxxxxx_deklarant_pavel

Ak si chce subjekt zistiť svoje uri môže si pozrieť túto hodnotu po prihlásení do schránky na UPVS v nastaveniach viď. Používateľská príručka k elektronickej schránke strana 14 bod. „Informácie o schránke“

Platí, že každý subjekt bude mať evidovaný práve jeden takýto identifikátor = nie je možné použiť viacero identifkátorov pre jeden subjekt.

Výňatok z technickej dokumentácie

Hodnota je URI a presná špecifikácia podporovaných typov identifikácie v ÚPVS
sifo://<sifoguid> - identifikátor identity v IAM
edesk://<edeskno> - číslo schránky
ico://<ico>[/<organizacnajednotka>] - identifikátor právnickej osoby
rc://<rodnecislo>/<priezvisko>/<meno> - identifikátor fyzickej osoby
pco://<pocitacovecisloosoby> - identifikátor fyzickej osoby v RFO
Podporované typy sa môžu v budúcnosti meniť a dopĺňať.

Jedná sa o identifikátor subjektu, ktorý bude vstupom do procesu stotožnenia voči evidencii
subjektov v IAM a zároveň slúži ako identifikácia v procesoch doručovania do schránok
ÚPVS.

Algoritmus plnenia pre subjekty v colnom konaní:
Právnická osoba/Podnikateľ = ico://<kod_krajiny>/<ico>