Podmienky pre elektronické podávanie colných vyhlásení

Aby bolo možné program MerkurIS použiť pre elektronické podávanie colných vyhlásení (Dovoz, Vývoz, Tranzit, eCommerce...), musí používateľ splniť požiadavky kladené zo strany Finančnej správy SR.

Uvádzame zoznam základných požiadaviek, bez splnenia ktorých nie je možné elektronicky podávať colné vyhlásenia.

Požiadavka Spôsob jej naplnenia
Subjekt musí mať technické predpoklady pre vytváranie a zasielanie štandardizovaných správ Program MerkurIS
Subjekt musí mať s Finačnou správou SR uzatvorenú "Dohodu o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní a pridelené EKR číslo a URI Identifikátor CEP EKR eIDAS Postup pri uzatváraní dohody.
Subjekt musí pre podpisovanie správ použiť kvalifikovaný certifikát Občiansky preukaz s čipom alebo kvalifikovaný certifikát pre vytvorenie zaručeného elektronického podpisu vystavený na osobu (Zoznam akreditovaných certifikačných autorít)
Osoba, ktorej certifikát sa použije pre podpisovanie správ, musí byť autorizovaná ako "Osoba oprávnená konať v mene subjektu" v systéme CEP nie len pre EKR Eidas (EKR2), ale aj pre starší systém EKR Vyplniť, a odoslať elektronicky podpísaný Registračný formulár

Detailné informácie o podmienkach pre uplatnenie elektronickej komunikácie – clo, EMCS nájdete na stránkach Finančnej správy SR