Používanie programu

Táto časť priručky je určená pre používateľa. Popisuje používanie jednotlivých funkcií v programe MerkurIS.