Export dokladov vrátane tovarových položiek do Excel

Program umožňuje exportovať značnú časť údajov z dokladov do súboru typu Excel. Pre export boli vybrané údaje ktoré boli používateľmi najčastejšie požadované.

Vytvorenie exportného súboru

  1. Vyfiltrujte doklady, ktoré chcete exportovať do výstupnej zostavy Excel. Na obrázku nižšie je príklad nastavenia filtra pre doklady:
    • V ktorých Dovozca obsahuje text "david"
    • ktoré boli zapísané v časovom rozmedzí od "01.04.2022" do "30.06.2022"

Ak do výstupnej zostavy majú byť zahrnuté iba niektoré doklady, pred exportom je možné zapnúť voľbu "Zobraziť značky pre multivýber" a manuálne označiť požadované doklady.

export_tp_do_xlsx_checkboxy

  1. Vyberte voľbu "Ďalšie funkcie" - "Export dát - tovar. pol. do Excelu"

Ak nie je označený žiadny doklad, do výstupnej zostavy sa zahrnú všetky doklady, ktoré sú aktuálne zobrazené v zozname.

  1. Po výbere umiestnenia a názvu pre výstupný súbor a následnom exporte dát do tohoto súboru program ponúkne jeho otvorenie.

Pre názvy stĺpcov bol zvolený popis v anglickom jazyku z toho dôvodu, že takýto typ zostavy sa veľmi často používa práve pre spracovanie partnermi v zahraničí.

Pri spracovaní výsledného súboru je potrebné brať do úvahy fakt, že zostava sa môže v budúcnosti priebežne rozšíriť o ďalšie údaje, takže nie je možné sa spoliehať na umiestnenie podľa stĺpca. Pri spracovaní odporúčame opierať sa o názvy v záhlaví.