Záväzok ručiteľa - Jednotlivá záruka

1. Základné informácie (podľa dokumentácie CS SR)

Informácie a špecifikácia správ zabezpečujúcich elektronickú výmenu dát medzi deklarantom a colným úradom dovozu ako aj medzi schváleným ručiteľom a colným úradom záruky pri dovoze v prípade predloženia záväzku schváleného ručiteľa v elektronickej forme.
Elektronické colné konanie pri dovoze je doplnené o možnosť predkladania záväzku schváleného ručiteľa pre jednotlivú záruku elektronickou formou.

Zoznam správ:

SK671 - Záväzok ručiteľa - jednotlivá záruka
SK672 - Oznámenie o schválení ručiteľského vyhlásenia - jednotlivá záruka
SK673 - Oznámenie o chybe / neschválení ručiteľského vyhlásenia - jednotlivá záruka
SK674 - Späťvzatie - Záväzok ručiteľa – jednotlivá záruka
SK675 - Oznámenie o schválení späťvzatia ručiteľského vyhlásenia - jednotlivá záruka
SK676 - Oznámenie o chybe/neschválení späťvzatia ručiteľského vyhlásenia - jednotlivá záruka
Správy SK671 a SK674 odosiela dekarant/ručiteľ, správy SK672, SK673, SK675 a SK676 odosiela colný úrad.

Príklad pre (základný) komunikačný scenár "Podanie zabezpečeného CV so zárukou schváleným ručiteľom predložením elektronického záväzku ručiteľa pre jednotlivú záruku":

 1. Deklarant/Zástupca podá eCV správou SK415. V eCV je uvedený spôsob zabezpečenia colného dlhu. Jedná sa o „zabezpečené“ CV so zárukou schváleným ručiteľom. V takom prípade je v skupine „zabezpečenie/druh záruky“ uvedený kód „Y“ a GRN obsahujúce na 11.mieste zľava „Y“
 2. Pokiaľ je správa po formálnej stránke v poriadku, je colné vyhlásenie zaregistrované do systému. CÚ dovozu po vykonaní automatizovaných formálnych kontrol a komunikácii s okolitými systémami odošle správu SK416 – Informácia o registrácii, v ktorej oznamuje pridelené evidenčné číslo MRN.
 3. Po predložení tovaru je colné vyhlásenie prijaté a generovaná správa SK428- Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia.
 4. V okamihu prijatia colného vyhlásenia je v tomto prípade generovaná zároveň správa SK470- Výzva deklarantovi, ktorou je oznámená výška vypočítaného colného dlhu. Deklarant/zástupca požiada schváleného ručiteľa o vyhotovenie záväzku ručiteľa pre jednotlivú záruku v elektronickej podobe. Ak je priamy zástupca zároveň osobou schváleného ručiteľa, nie je toto potrebné.
 5. Priamy zástupca/ Schválený ručiteľ má k dispozícii dostatok údajov vrátane výšky colného dlhu a evidenčného čísla MRN colného vyhlásenia na vyhotovenie elektronického záväzku ručiteľa, ktorý zašle formou elektronickej správy SK671- Záväzok ručiteľa - jednotlivá záruka na CÚ záruky.
 6. CÚ záruky zaeviduje záväzok ručiteľa automatizovaným spôsobom a odošle späť prostredníctvom správy SK672 - Oznámenie o schválení ručiteľského vyhlásenia - jednotlivá záruka. V tomto okamihu je záväzok ručiteľa zaevidovaný a nie je potrebné vyhotoviť jeho listinnú podobu.
 7. Pri prepustení na CÚ dovozu sa vykoná kontrola existencie záväzku ručiteľa v GMS DS a proces prepustenia v prípade kladného výsledku validácie pokračuje prepustením – správou SK429A – Rozhodnutie o prepustení.
 8. Deklarant nakoniec zasiela správou SK471- Potvrdenie doručenia rozhodnutia o prepustení tovaru tak ako u ostatných zabezpečených colných vyhlásení.

Pozn. V prípade negatívneho vyhodnotenia existencie záväzku ručiteľa v elektronickej podobe v GMS DS nie je blokované prepustenie tovaru. V takomto prípade je však potrebné na CU dovozu predložiť záväzok ručiteľa v listinnej podobe. Tento postup bude uplatňovaný najmä v prechodnom období ale aj naďalej, ak schválený ručiteľ nebude schopný predkladať vyhlásenia ručiteľa v elektronickej podobe.

Príklad pre komunikačný scenár "Podanie zabezpečeného CV so zárukou schváleným ručiteľom predložením elektronického záväzku ručiteľa pre jednotlivú záruku, jeho späťvzatie z dôvodu nedostatočnej výšky a opätovným zaslaním záväzku ručiteľa":


Pri prepúšťaní colného vyhlásenia môže colník požiadať o „dozabezpečenie“ colného dlhu napr. z dôvodu zaslania žiadosti o preverenie dokladov o pôvode. V takom prípade pôvodná vypočítaná výška colného dlhu uvedená v správe SK470, na ktorú schválený ručiteľ predložil vyhlásenie ručiteľa bude zmenená. Pri validácii sa zistí, že vyhlásenie ručiteľa síce predložené bolo, ale na nepostačujúcu výšku. Deklarant/ zástupca je informovaný správou SK455 s uvedením dôvodu nedostatočného zabezpečenia (Nie je možné prekročiť sumu zabezpečenia).
Zároveň colník oznámi deklarantovi novú požadovanú výšku zabezpečenia napr. všeobecnou výzvou pomocou správy SK470.
Deklarant/ zástupca požiada schváleného ručiteľa o predloženie nového záväzku ručiteľa na vyššiu sumu.
Schválený ručiteľ predloží nové vyhlásenie ručiteľa na požadovanú výšku zabezpečenia správou SK671, ktoré bude zaregistrované správou SK672 a môže dôjsť k opätovnému prepusteniu. Zároveň podá žiadosť o späťvzatie pôvodného vyhlásenia ručiteľa správou SK674, ktoré bude schválené správou SK675.

2. Použitie v programe Merkuris

Zadanie údajov

Údaje pre správu SK671 (resp. aj SK674) sa zadávajú v roletke "Záväzok ručiteľa - jednotlivá záruka"

Všetky údaje v časti "Jednotlivá záruka" sú povinné, s výnimkou údaju "FO-Krstné meno", ktorý je povinný, ak poskytovateľ záruky je fyzická osoba.

 • Polia "CÚ ktorému je záruka poskytnutá" a "Číslo potvrdenia a záruke (GRN)" sa vyplnia automaticky po zmene polí "Colný úrad dovozu" a "Číslo potvrdenia o záruke (GRN)". Podmienkou pre automatické vyplnenie je, aby cielové polia už nejakú hodnotu obsahovali. V prípade potreby je možné polia naplniť príslušnými hodnotami z dokladu stlačením tlačítka.
 • Polia "Ručiteľ" a "Poskytovateľ záruky..." je možné vyplniť manuálne, alebo za pomoci tlačítka ich vyplniť údajmi z odseku "Deklarant" a "Zástupca".

  Nezabudnite skontrolovať správnosť typu identifikátora (Typ poskytovateľa). Pre právnickú osobu je možné použiť hodnoty "EORI" a "MRA", pre fyzickú osobu hodnoty "EORI", "MRA" a "RČ" (rodné číslo)

 • "Suma výšky ručenia" je povinné pole. Ak už bol doručený výmer colného dlhu (bola prijatá správa SK 429A alebo SK470), je možné túto sumu vyplniť za pomoci tlačítka. Ak deklarant toto pole nevyplní, alebo ak uvedená suma je nižšia, ako doručená hodnota colného dlhu deklarant bude pri pokuse o odoslanie správy SK671 na túto skutočnosť upozornený. V praxi sa často používa scenár, kedy správa SK671 je posielané ešte pred doručením výmeru, vtedy musí sumu zadať deklarant ručne pred odoslaním správy SK671.
 • URN je automaticky čislované pole (deklarant ho nevypĺňa). Naplní sa automaticky pri odoslaní SK671 po potvrdení prijatia (po prijatí SK672) sa zobrazí v doklade.
Použitie viacerých záruk

Ak pre zabezpečenie používate viacej záruk, pre urýchlenie vyplnenia "Zabezpečenia" a "Jednotlivej záruky" je vhodné použiť "Číselník záruk", do ktorého je možné zapísať zoznam používaných záruk vrátane údaja o ručiteľovi pre jednotlivú záruku.

Aby bolo možné príslušnú záruku použiť v v doklade pre Dovoz, musí byť táto skutočnosť zaznačená.

Odoslanie správy SK671

Pre odoslanie správy SK671 sa použije voľba v menu "Colnica/CEP" (v prehľade dokladov):

Následne sa odosiela správa do systému CEP štandardným spôsobom, ako akákoľvek iná správa, teda s podpísaním pomocou ZEP, prípadne s prihlásením do CEP (ak je potrebné).

Odpoveď colného systému

Ak je obsah odoslanej správy v poriadku, tak je späť z colného systému doručená správa SK672. Táto (ako aj prípadné iné správy k jednotlivej záruke) je zase štandardne zobrazená v sekcii "Elektronická komunikácia" pre daný doklad. V prípade správy SK673 alebo SK676 (chyba) je možné na riadok s touto správou kliknúť a tým dôjde k načítaniu-zobrazeniu chýb z tejto správy do sekcie "Chyby/Výzvy".

Po prijatí potvrdenia o úspešnom odoslaní SK671 (po prijatí správy SK672) sa všetky polia v časti "Jednotlivá záruka" zablokujú, aby ich používateľ nemohol zmeniť.

Späťvzatie a odoslanie nového záväzku

V prípade zaslania záväzku so zlým údajom (najčastejšie nesprávna suma) a ak je tento v colnom systéme už prijatý (prišla správa SK672), tak je možné urobiť tzv. späťvzatie tohto záväzku. Postup je nasledovný:

 • Deklarant odošle späťvzatie záväzku - správu SK674.
 • Colný systém potvrdí späťvzatie záväzku správou SK675.
 • Po úspešnom potvrdení späťvzatia sa všetky polia v časti "Jednotlivá záruka" odblokujú, a deklarant môže údaje opraviť.

  Číslovanie URN robí program automaticky.

 • Následne deklarant odošle nový záväzok správou SK671. Scenár potom pokračuje rovnako ako pri zaslaní prvého záväzku.

Ak po odoslaní späťvzatia (SK674) bola doručená správa SK676 (chyba), tak (rovnako ako pri správe SK673) kliknutím na túto správu v sekcii "Elektronická komunikácia" dôjde k načítaniu-zobrazeniu chýb z tejto správy do sekcie "Chyby/Výzvy".