Oznámenie o predložení tovaru

Oznámenie o predložení tovaru (OoPT) v súvislosti so zápisom do evidencie deklaranta je využívané ako ďalší spôsob zápisu do evidencie deklaranta k doterajším existujúcim, použitím „Oznámenia o predložení tovaru“ správou SK411 s podmienkou poskytnutia prístupu k údajom eCV alebo eZCV v elektronickom systéme deklaranta v čase kedy je zasielané „Oznámenie“s následným podaním dodatočného colného vyhlásenia – kód „Z“.
Držiteľ povolenia zjednodušeného postupu v okamihu zamýšľaného prepustenia tovaru nachádzajúceho sa v dočasnom uskladnení alebo v predchádzajúcom režime do navrhovaného colného režimu, oznamuje CÚ zaslaním „Oznámenia" (správa SK411), že tovar sa nachádza na schválenom mieste a že všetky údaje eCV alebo eZCV má zaevidované vo svojom systéme.

MerkurIS obsahuje všetky funkcie ktoré sú potrebné pre vytvorenie dokladu OoPT, odoslanie správy SK411 a následne vytvorenie a odoslanie dokladu typu "Z". V ďalšom popise sa zaoberáme štandardným scenárom "Podanie Oznámenia o predložení tovaru s následným podaním dodatočného eCV "Z"

Nastavenie lehôt

Vo voľbe Nastavenia-Konfigurácia programu MerkurIS je potrebné nastaviť lehoty v súlade s povolením:ooptnastavenie

 • Automaticky prepustiť doklad po X minútach - počet minút po odoslaní správy SK411, kedy program automaticky označí doklad ako "Prepustený" pod podmienkou, že v tejto lehote nebola prijatá správa SK460 - Rozhodnutie o kontrole
 • Zaradiť do varovaní po lehote X dní - lehota od odoslania SK411, po uplynutí ktorej bude používateľ upozornený, aby nezabudol vytvoriť a odoslať doklad "Z" - viď Varovania programu

Ak bola prijatá správa SK460 - Rozhodnutie o kontrole, doklad sa už po vykonaní kontroly nemôže nastaviť ako "Prepustený" automaticky ani v prípade, ak kontrola neobjaví žiadne nezrovnalosti. V takom prípade je potrebné doklad nastaviť ako "Prepustený" ručne voľbou v menu "Col - Colnica/CEP". Týmto spôsobom je taktiež možné zrušiť označenie dokladu "Prepustený".

ooptprepustitmanualne

Vytvorenie nového dokladu OoPT

Vytvorenie nového čistého dokladu OoPT sa urobí pomocou voľby "Pridať" - "Prázdny OoPT (SK411)". novyooptTýmto sa otvorí nový formulár, ktorý je je totožný so štandardným dokladom (SK415), ale už má nastavený príznak, že sa jedná o doklad typu OoPT. Pre vytvorenie a odoslanie dokladu OoPT je postačujúce vyplniť iba obmedzený počet údajov. Ďalšie údaje, ktoré bude potrebné vyplniť v doklade "Z", je možné doplniť aj dodatočne buď do dokladu OoPT (z ktorého sa potom prekopírujú do dokladu "Z"), alebo už do samotného dokladu "Z" po jeho vytvorení z dokladu/dokladov OoPT. V praxi sa však často aj takýto doklad OoPT vyplňuje hneď kompletne, aby neskôr, pri vytváraní dokladu "Z" už nebolo potrebné doplňovať ďalšie údaje. V takomto prípade MerkurIS do správy SK411 zahrnie iba tie údaje, ktoré sú vyžadované a ostatné ignoruje.

Vytvorenie nového dokladu OoPT kópiou zo štandardného dokladu

Často používaná voľba "Kópia dokladu":
kopiadokladu
vytvára nový doklad toho istého typu, ako je doklad, z ktorého sa urobí kópia:

 • zo štandardného dokladu sa vytvorí nový štandardný doklad
 • z dokladu OoPT sa vytvorí nový doklad OoPT

Pri vytváraní prvých dokladov OoPT je však často žiadúce vytvoriť takýto doklad kópiou zo štandardného dokladu. Toto je možné urobiť veľmi jednoducho v dvoch krokoch:

 1. urobí sa štandardná kópia, ktorá vytvorí nový štandardný doklad
 2. počas editácie dokladu je možné štandardný doklad zmeniť na doklad OoPT zmenu hodnoty "Editácia/kontroly" z hodnoty "Col. vyhlásenie" na hodnotu "OoPT (SK411)"
  priznakoopt
  Takýto doklad sa po uložení stane dokladom typu OoPT: stavoopt a je možné z neho odoslať správu SK411.

Odoslanie správy SK411

Keď je stav dokladu nastavený na "OoPT", z takéhoto dokladu je možné štandardným spôsobom odoslať správu SK411:ooptsk411 Ako už bolo spomenuté, MerkurIS do správy SK411 aj z kompletne vyplneného dokladu zahrnie iba tie údaje, ktoré sú pre túto správu vyžadované.

Vytvorenie dokladu "Z"

po uplynutí obdobia, ktoré má deklarant uvedené v povolení, je potrebné na každý doklad OoPT vytvoriť doklad "Z" a odoslať správu SK415. Doklad "Z" môže byť vytváraný:

 • systémom 1:1, kedy pre každý jeden doklad OoPT je vytvorený jeden doklad "Z"
 • systémom n:1, kedy pre "n" dokladov OoPT je vytvorený jeden doklad "Z".

po označení jedného alebo viacerých dokladov OoPT oopt2oznacene
vyberte voľbu "Vytvoriť CV typu "Z" z OoPT"ooptz
program následne vytvorí nový doklad, ktorý obsahuje údaje z pôvodného dokladu/dokladov OoPT. ooptnovyz

Ak bolo označených viacej dokladov OoPT, údaje s nich sú v novom doklade skumulované.

Ak boli označené také doklady OoPT, kde nie je možné vykonať kumuláciu, program vytvorenie nového dokladu "Z" preruší s chybovou hláškou

ooptzvarovanie

Filtrácia prepojených dokladov OoPT - Z

program obsahuje veľmi užitočnú funkciu - filter "OoPT<->"Z"", ooptfilter ktorá umožní k označenému dokladu OoPT alebo Z nájsť jeho partnerský doklad/doklady, ktoré boli skumulované do spoločného dokladu "Z"ooptnovyz