Vyhodnotenie CV

Služba „Vyhodnotenie CV“

Finančná správa SR pripravila pre deklarantov novú službu „Vyhodnotenie CV“. Účelom služby je umožniť ešte pred samotným odoslaním dokladu Dovoz CV (pred odoslaním správy SK415, prípadne SK413, SK413A) vyhodnotiť správnosť CV v dovoze a vypočítať colný dlh. V prípade zamietnutia CV systém vráti dôvody zamietnutia a v prípade potreby upozorní na chýbajúce certifikáty.
Na základe požiadavky FS SR sme do programu MerkurIS doplnili novú funkciu „Vyhodnotenie CV“, účelom ktorej je zahájenie komunikácie medzi programom MerkurIS a novou službou „Výpočet CV“. Cieľom tejto fázy je pilotné testovanie služby s vybranými subjektami.
Cieľom úpravy je umožniť deklarantom skontrolovať doklad a získať výpočet colného dlhu ešte pred oficiálnym odoslaním dokladu. Pre FS RS je pridanou hodnotou tejto služby najmä eliminácia následných správ prostredníctvom ktorých je opravované úvodné podanie.

Použitie služby v programe MerkurIS

Služba je v programe MerkurIS dostupná od verzie 2.2.19.0
V novej verzii programu v doklade Dovoz CV pribudlo nové tlačidlo „Vyhodnotiť CV“
vyhodnoteniecv1

Jeho stlačením sa doklad odošle do kalkulačného modulu FS SR a služba „Výpočet CV“ následne vráti odpoveď. Doba vrátenia odpovede záleží hlavne od počtu tovarových položiek a väčšinou trvá jednotky sekúnd.
Túto odpoveď program MerkurIS následne spracuje a základné informácie zobrazí v okne „CHYBY / VÝZVY“.
Pre spracovanie a zobrazenie odpovede v programe MerkurIS sme teda zvolili taký istý spôsob, akým program MerkurIS už zobrazuje výsledok „kontroly dokladu“ prípadne chybu obsiahnutú v práve SK906 a na ktorý sú používatelia už zvyknutí.

Doklad ktorý prešiel kontrolu bez chyby:

Pre bezchybný doklad je možné zobraziť hodnoty colných platieb za celý doklad a prípadne aj za jednotlivé položky.
vyhodnoteniecv2

Doklad s chybami:

Pre doklad s chybami sa zobrazí základná informácie o príčine zamietnutia dokladu pre každú tovarovú položku, ktorá obsahuje nejakú chybu.
vyhodnoteniecv3

Kliknutím na ľubovoľné miesto v texte popisu chyby sa program prepne do príslušnej tovarovej položky a v prípade potreby umožní vložiť chýbajúce certifikáty:
vyhodnoteniecv4

Po úprave dokladu, prípadne doplnení chýbajúcich certifikátov, je možné opätovne nechať vyhodnotiť CV až do vrátenia úspešného výsledku.

Zobrazenie kompletnej správy

Informácia, ktorá sa vráti z kalkulačného modulu je veľmi rozsiahla a obsahuje veľké množstvo údajov. Z dôvodu jej jednoduchého prečítania sme pre horeuvedené zobrazenie vybrali iba niektoré základné časti správy. V prípade potreby je možné pomocou tlačítka:
vyhodnoteniecv5

nechať zobraziť kompletnú vrátenú informáciu.

Táto informácia je štrukturovaná a každá jej časť sa dá rozbaliť samostatne:
vyhodnoteniecv6

Ak nájdete chybu

Ak v novej funkcii nájdete chybu alebo niečo nefunguje tak ako by malo, môžete problém konzultovať na týchto telefonických číslach:

Za FS SR budú pre vás k dispozícii ľudia na nasledovných kontaktoch;

  • Helpdesk pre DS tel. 0907 702047, mail helpdesk.ds@financnasprava.sk - zabezpečujú technickú podporu
  • Helpdesk pre Taric 0905 418906, mail helpdesk.tqs@financnasprava.sk – zabezpečujú procedurálnu podporu Taric službe

Za našu spoločnosť pre pripomienky k funkčnosti novej funkcie vám bude k dispozícii kontakt:

  • 0905 970185 (od 11.7.2022 037 285 0080), programatori@davidplus.sk