eCommerce - zásielky nízkej hodnoty

Čo je eCommerce

Od 1. júla 2021 sa menia podmienky preclievania zásielok tovaru z územia mimo Európskej únie. Zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu e-commerce. Nové pravidlá e-commerce platia spoločne pre všetky krajiny Európskej únie. Ich cieľom je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi/dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.

 • DPH - ruší sa oslobodenie od DPH na zásielky s hodnotou tovaru do 22 EUR. Oslobodenie od cla však zostáva a platí pre zásielku s tovarom (alebo aj viacerými tovarmi), ak jeho vnútorná hodnota (v prípade viacerých tovarov súčet ich hodnôt) nie je vyššia ako 150 EUR. Klient vždy zaplatí daň z pridanej hodnoty pri dovoze bez ohľadu na hodnotu tovaru v zásielke.
 • preclievania - na takéto zásielky sa bude podávať elektronické colné vyhlásenie podpísané KEP-om (elektronickým podpisom). Takéto colné vyhlásenie však bude výrazne jednoduchšie a bude obsahovať menej údajov oproti štandardnému colnému vyhláseniu.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Finančnej správy SR

Legislatívne podklady:**

 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1143 zo 14.marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie EÚ 2015/2446 pokiaľ ide o deklarovanie určitých zásielok s nízkou hodnotou,
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1394 z 10. septembra 2019, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa dohľadu nad prepustením do voľného obehu a výstupu z colného územia Únie,
 • Zákon 344/2020 z 5.novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
  • nový § 68c osobitná úprava - IOSS
  • nový § 68cb osobitná úprava - vhodné pre osoby, ktoré predkladajú tovar za osobu, pre ktorú je určený (Slovenská pošta a.s, kuriérne spoločnosti)
  • § 27 ods. 2 písm. a) sadzby dane
  • § 48 ods. 2 písm. b) - zrušené oslobodenie do 22 EUR

Samostatný komunikačný kanál do CEP

Komunikácia medzi programom MerkurIS a CEP je pre doklady eCommerce realizovaná v samostatnom komunikačnom kanáli s vlastnou autorizáciou - prihlásením do CEP.
ecom7

Z tohoto dôvodu bude potrebné komunikáciu modulu eCommerce s CEP aktivovať / prihlásiť do CEP samostatne, t.j. v prípade ak sa používateľ prihlasuje pomocou certifikátu, bude potrebné opätovne prejsť celým prihlasovacím procesom.

Tento proces sa dá zjednodušiť vyžiadaním prihlasovacieho mena a hesla a jeho zapísaním do voľby "Preferovaná metóda prihlásenia" v nastaveniach programu
Vyžiadanie mena a hesla je potrebné urobiť pomocou Registračného formuláru na stránke Finančnej správy SR.

Modul eCommerce

Doklady pre zásielky nízkej hodnoty sa v programe MerkurIS evidujú v samostatnom module eCommerce
ecom1

Nastavenie modulu

Pred prvým použitím modulu eCommerce vás program vyzve na nastavenie modulu

Vyplnenie dokladu

Podobne ako v ostatných moduloch, aj doklad v module eCommerce je možné vytvoriť viacerými spôsobmi:
ecom4

Vyplnenie dokladu a jeho odoslanie do CEP je veľmi podobné ako v ostatných moduloch s tým rozdielom, že v tomto prípade sa vyplňuje a odosiela iba tzv redukovaný dataset H7. Z toho dôvodu je množstvo údajov, ktoré je potrebné vyplniť, značne zredukované:
ecom2

Po vyplnení a uložení dokladu nasleduje jeho odoslanie do CEP štandardným spôsobom:
ecom3

Migrácia dokladov medzi modulmi Dovoz CV a eCommerce

V niektorých prípadoch môže nastať situácia, že deklarant začne robiť doklad v module eCommerce ale počas práce zistí, že doklad nespĺňa podmienky stanovené pre zásielky nízkej hodnoty (cena je vyššia ako 150 EUR, položka podlieha spotrebnej dani atď. ). V takomto prípade je možné využiť už zapísané údaje a z dokladu eCommerce vytvoriť štandardný doklad Dovoz CV. Následne program informuje o úspešnom vytvorení nového dokladu v module Dovoz CV vrátane informácie o jeho LRN:
ecom5

Podobným spôsobom je možné aj z pripraveného dokladu Dovoz CV vytvoriť doklad v module eCommerce:
ecom6