Evidencia DÚ a zábezpeky

Modul Evidencia DÚ a zábezpeky v programe Merkuris slúži na evidovanie fyzických pohybov tovaru v rámci režimu "Dočasné uskladnenie" (Sklad DU), ako aj na sledovanie finančných pohybov na zábezpeke (tzv. čerpanie zabezpečenia). Vstup do evidencie DU vzniká akonáhle je tovar uvolnený z režimu tranzit (doručenie správy SK025), v tomto momente dochádza k čerpaniu zábezpeky (blokácia vo výške colného dlhu). Výstup z evidencie DU nastáva prepustením tovaru do ďalšieho colného režimu (prepustenie Dovoz-CV, prepustenie tranzit NCTS-odoslanie), v tomto momente dochádza k uvoľneniu blokovanej sumy na zábezpeke. Program Merkuris umožňuje ručnú evidenciu DU (vytváranie vstupov a výstupov vykonáva deklarant), ako aj automatickú evidenciu DU.

1. Nastavenia

Voľby v "Nastavenia programu"

Pre používanie evidencie dočasného uskladnenia je potrebné zapnúť voľby v nastaveniach programu, v časti "NCTS - príjem", konkrétne v sekcii s názvom "Jednoduchá evidencia DU v rámci NCTSP":

Je potrebné zapnúť voľbu "Používať jednoduchú evidenciu v NCTSP".
Pre zjednodušené používanie ďalej doporučujeme nastaviť aj ďalšie voľby:
Percento zábezpeky - prednastaví percento pre výpočet colného dlhu (z colnej hodnoty), pri samotnom výpočte sa dá hodnota upraviť pre každý zápis samostatne
Zápis do evidencie - vyberte či a akým spôsobom sa budú automaticky vytvárať zápisy (vstupy) do evidencie - nezapisovať / zlúčiť / samostatne
Výstup - pri spracovaní správ SK429A (Dovoz-CV) a SK029 (NCTS-odoslanie) sa zapíše vybavenie vytvoreného zápisu o výstupe

Nastavenie zabezpečenia

Pre automatickú evidenciu čerpania zabezpečenia je potrebné mať toto zabezpčenie v číselníku "Záruk":

Zadajte údaje - Číslo, Výška, Mena, Zostatok (hodnotu, aj dátum), Platnosť (aspoň dátum "od") a Použitie pre "Evidencia DU".

Nastavenie skladu

V číselníku "Sklady" nastavte hodnoty pre sklad a evidenciu DU pre tento sklad:

Pre nastavenie čísla záruky môžete použiť číselník záruk.

2. Použitie v CV

DU-Vstup - NCTS-príjem

Pri vytváraní dokladu NCTS-príjem zadajte v sekcii Evidencia DU hodnotu údaju Sklad - resp. ak je v číselníku skladov niektorý označený ako "Predvolený", tak tento sa vloží automaticky.
Po ukončení colného konania v tranzite, teda importom správy "SK025", sa automaticky vytvorí zápis o vstupe (viď "Nastavenia programu"), zapíše sa predčíslie, poradové číslo a dátum zápisu.
Následne je možné upraviť zápis podľa potreby - doplniť colnú hodnotu, colný dlh, výšku čerpania zábezpeky a pod. Resp. niekedy je potrebné zadať upraviť hrubú hmotnosť v zápisoch, pretože tovarové riadky v tranzitnom doklade nemusia obsahovať tento údaj. Resp. je možné upraviť aj počet zápisov o vstupe (napr. ak je vo viacpoložkovom tranzite zadaná hr.hmotnosť len na prvej položke, tak automaticky vytvorené zápisy k ďalším položkám sa môžuodstrániť).

DU-Výstup - Dovoz-CV, NCTS-odoslanie

Ak už je vytvorený zápis o vstupe, je možné vytvoriť zapis o výstupe. Tento sa vytvára v dokladoch Dovoz-CV alebo NCTS-odoslanie v sekcii Predchádzajúce doklady. Je možné priamo vytvoriť záznam o predch.doklade výberom vstupu z evidencie DU (voľba "Nová z evidencie DU" v menu "Pridať"), prípadne je možné dodatočne vytvoriť k existujúcemu záznamu v predch.dokladoch:

Zobrazí sa zoznam zápisov (vstupy), ktoré ešte nie sú vybavené. Výberom z tohto zoznamu sa vytvorí zápis o výstupe a zobrazí sa okno s hodnotami tohto zápisu:

Hodnoty je možné upraviť podľa potreby, prípadne doplniť, ak niektoré chýbajú (program predvyplní hdonoty, ktoré boli zadané v doklade).
UPOZORNENIE - pre presné sledovanie evidencie DU a zábezpeky je nutné presne zadávať hrubá hmotnosť (v predchádzajúcom doklade môže byť iná ako na Dovoz-CV, kde sa hmotnosť zaokrúhľuje na celé číslo). Teda aby súčet hrubých hmotností vstupných zápisov sa presne rovnal súčtu výstupných zápisov, iba tak bude program zapisovať "Konečné vybavenie" celého tranzitu.
Ak doklad prejde colným konaním a bude naimportovaná správa o prepustení (SK429A, SK029), tak program automaticky zapisuje údaje z tejto správy (dátum a čas, MRN, ev.číslo) do evidencie DU. Nakoniec na základe porovnania hr.hmotností vstupov a vybavených (prepustených) výstupov, program zapíše aj konečné vybavenie tranzitu.

Ručný zápis, úprava evidencie

Automatické zapisovanie vstupov a výstupov je možné v nastaveniach programu vypnúť a evidenciu DU zapisovať ručne v doklade NCTS-príjem, v sekcii Evidencia DU. Resp. akékoľvek zápisy v evidencii je možné upravovať podľa potreby.

3. Sledovanie evidencie a zábezpeky

V module NCTS-príjem v menu DU pod voľbou Stav evidencie je k dispoízii prehľad všetkých zápisov.

Je možné ich filtrovať podľa potreby (dátumy, sklad, zabezpečenie, vstupy/výstupu, MRN, RDT, kontajner, číslo zápisu). Je možný export údajov do MS Excel (pravé tlačidlo myši na zozname).
Pre zobrazenie čerpania zábezpeky použite pre "Režim zobrazenia" voľbu "Aj pohyby na zabezpečení".