Varovania programu

Jednotlivé doklady sa v určitých prípadoch môžu dostať do stavu (výzva, pátranie, lehota splatnosti...), ktorý si vyžaduje pozornosť používateľa. Aj keď program vo veľkej väčšine prípadov takýto doklad označí, či už farebne, alebo iným spôsobom, pri veľkých množstvách dokladov v rôznych moduloch si používateľ takéto označenie nemusí všimnúť.

Funkcia "Varovania programu" slúži na priebežné kontroly stavovov dokladov a v prípade, ak sa nájde doklad/y v problematickom stave, program na túto skutočnosť upozorní na jednom mieste v záhlaví programu...

... a taktiež pri označení modulu, kde sa problémové doklady nachádzajú.

Nastavenie varovaní

V Nastaveniach programu je možné nastaviť funkciu varovaní

  • Povoliť varovania / upozornenia pre túto agendu: aktivuje/deaktivuje sa funkcia varovaní (zisťovania stavov dokladov) centrálne pre všetkých používateľov
  • Povoliť varovania / upozornenia pre tohoto užívateľa: aktivuje/deaktivuje sa zobrazenie všetkých varovaní pre aktuálne prihláseného používateľa
  • v ďalších nastaveniach je možné aktivovať/deaktivovať zobrazenie jednotlivých typov varovaní pre aktuálne prihláseného používateľa

Zobrazenie varovaní

Ak program eviduje nevyriešené varovania, v záhlaví sa zobrazí ikona výkričníka oranžovej farby spolu s počtami typov varovaní / počet dokladov, ktorých sa varovania týkajú. Ikonka výkričníka sa zobrazí aj v hlavnom menu modulov pri danom module.

V prípade aktuálneho vzniku udalosti spadajúcej pod varovania sa ikonka výkričníka rozbliká a zafarbí na červeno. Tento stav trvá do okamihu, kedy užívateľ na nápis "Varovania" klikne, čím potvrdí, že nové varovanie eviduje.


Po kliknutí sa tento nápis zobrazí zoznam s typmi varovaní a počtami dotknutých dokladov.

Vyriešenie problému s dokladom

Kliknutím na konkrétne varovanie sa otvorí daný modul a zobrazia sa iba doklady spadajúce pod daný typ varovania. Odkliknutím sa zároveň daná voľba v menu označí ako už videná pokým nenastane nový stav/udalosť ktorá ovplyvní zoznam aktuálnych varovaní.

V zozname dokladov pri kliknutí na konkrétny doklad pravým tlačítkom myšky sa otvorí kontextové menu v ktorom sa zobrazí aj voľba "Varovania" s konkrétnymi typmi varovaní týkajúcich sa daného dokladu (jedného dokladu sa môže týkať aj viacej typov varovaní). Pod jednotlivými typmi varovaní sa zobrazia možnosti ktoré je možné s daným varovaním k tomuto dokladu vykonať.

Problémový doklad je možné dostať do štandardného stavu niekoľkými spôsobmi:

  • problém dokladu používateľ vyrieši jeho opravou, prípadne odoslaním elektronickej správy v tom prípade sa pri ďalšej kontrole doklad automaticky označí ako bezproblémový a vypadne z varovaní
  • problém dokladu používateľ vyrieši iným spôsobom napríklad doručením požadovaných papierových dokumentov. V tom prípade je potrebné doklad Označiť ako vyriešené
  • používateľ z ľubovoľného dôvodu už nechce zobrazovať toto varovanie k dokladu V tom prípade je potrebné zvoliť Nezobrazovať

Pri posledných dvoch akciách sa uchová aj čas a meno užívateľa ktorý túto akciu vykonal.

V prípade označenia viacerých dokladov súčasne (aj všetkých vyfiltrovaných - Ctrl+A) sa zobrazí aj voľba pre vykonanie tejto akcie pre všetky označené doklady.