Automatizované prepúšťanie (zmeny k 28. 4. 2019)

Aktuálny stav (do 27. 4. 2019):

Štandardný postup - vývozné cv sú prepúšťané colníkom na cú vývozu – colník má možnosť zvoliť typ výstupu (ECS, Jednotná prepravná zmluva, Tranzit)
Zjednodušený postup - vývozné cv sú prepúšťané automatizovaným spôsobom na cú vývozu, typ výstupu je zvolený automatizovane (ECS). Tieto CV obsahujú kód výsledku kontroly "A3", kód certifikátu 4PZC, číslo povolenia na zjednodušený postup.

Vyvolané zmeny (od 28. 4. 2019):
 • vypadne údaj "Kód výsledku kontroly" (z údajov, ktoré zadáva deklarant) - bolo možné zadať "A3" ale iba pre ZP
 • pribudne nový údaj „Druh výstupu“ - bude povinný vždy (bude zvolený zo strany deklaranta pri podaní CV)
Možné hodnoty pre údaj „Druh výstupu“:
 • "2" - typ výstupu ECS
 • "3" - typ výstupu Jednotná prepravná zmluva (JPZ) - CV bude prepustené do režimu colníkom po predložení JPZ, teda na prepustenie je potrebný zásah zo strany CÚ (CV nebude automatizovane prepustené)
 • "4" - typ výstupu Tranzit - CV bude prepustené do režimu colníkom po predložení predložení tranzitného vyhlásenia, teda na prepustenie je potrebný zásah zo strany CÚ (CV nebude automatizovane prepustené)
 • "5" - druh deklarácie „Z“ – ZP zápisu do evidencie deklaranta (CV obsahujúce vyššie uvedený kód bude prepustené do režimu colníkom, teda na prepustenie je potrebný zásah zo strany CÚ)
Pre druh výstupu "2" platí:
 • CV obsahujúce vyššie uvedený kód bude prepustené do režimu po uplynutí nadefinovanej lehoty (15 minút), bez existencie povolenia na zjednodušený postup
 • na prepustenie nie je potrebný zásah zo strany CÚ
 • porovnateľný spôsob ako v súčasnosti pri ZP
 • v určitých prípadoch bude nevyhnutné, aby automatizovaný spôsob spracovania bol prerušený (ak CV obsahuje jeden zo skupiny certifikátov týkajúci sa zákazov a obmedzení – napr. povinnosť predloženia Agrex)
 • taktiež bude automatizovaný spôsob spracovania prerušený, ak deklarant požiada o pridelenie uzávery - uvedie počet uzáver väčší ako 0, ale neuvedie žiadne číslo uzávery (resp. colník následne rozhodne o priložení/nepriložení uzávery)
 • údaj "Počet uzáver" je pri tomto kóde povinný - je možné uviesť hodnotu "0" (uzávery nie sú uvedené ani požadované)
 • počet uzáver a ich značky je možné meniť opravou CV (príklad - v CV je uvedený počet uzáver väčší ako 0, ale nie je uvedená žiadna značka, teda automatizované prepustenie bude po 15 min prerušené, aby colník rozhodol o pridelení/nepridelení uzávery a zapísal značky; ak však pred prepustením deklarant opravou CV zmení počet uzáver na 0, alebo doplní číslo uzávery, tak CV bude následne automatizovane prepustené)
Ďalšie informácie:
 • Údaj „Druh výstupu“ nie je možné meniť pri oprave dokladu (po prijatí a pred prepustením)
 • Použitie certifikátu 4PZC bude aj naďalej možné pri dodatočnom (súhrnnom) „Z“ CV.
 • Keď deklarant zvolí typ výstupu „5“ (druh cv „Z“), následne colník zvolí jednu z možností (ECS, JPZ, Tranzit). Takýto typ si vyžaduje vydanie nového povolenia na zápis do evidencie deklaranta.
 • Tak ako je uvedené vyššie (pre typ výstupu "2"), ale platí to pre všetky typy výstupu - ak deklarant uvedie v CV počet uzáverov > 0, ale zároveň v CV neuviedie žiadne značky - tým teda vo výsledku deklarant požaduje pridelenie uzáver zo strany CÚ. Resp. colník/CÚ následne rozhodne o priložení/nepriložení uzávery - buď colník/CÚ zmení počet uzáver na 0 (uzávery nebudú pridelné), alebo doplní do CV značky pridelených uzáver (tieto značky sa naimportujú do CV pri spracovaní SK529A).
 • Legislatíva EÚ - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 (Nariadenie eIDAS) o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES
 • Legislatíva SR - Zákon 273/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest
Priložené súbory:

Power point prezentácia, zdroj - CS SR
Zmeny v špecifikácii 3.9

Aktualizácia číselníka CEP.EKRInterface

Pre aplikovanie uvedených zmien, je potrebné najeneskôr v deň prechodu (28.4.2019) aktualizovať číselníky aplikácie CEP.EKRInterface. Je možné ale tak urobiť aj skôr, číselníky už sú na strane CEP uverejnené s novými zmenenami. Program JCDwin aj Merkuris použijú správnu verziu presne podľa potreby (do 27.4.2019 verziu schému SK515.009, od 28.4.2019 schému SK515.010, vrátane schém pre ďalšie správy - SK513, SK513A, atď).
Program Merkuris aktulizuje číselníky automaticky.
Program JCDwin vyzve na aktualizáciu v deň prechodu (28.4.2019), pri spustení modulu ECKV. Pre aktualizáciu je potrebné sa najkôr prihlásiť do CEP.
Pokiaľ by došlo k chybe pri aktualizácii v JCDwin/Merkuris, je možné vykonať aktualizáciu aj ručne, z aplikácie CEP.EKRKlient - v menu "Nástroje" a "Aktualizovať číselníky" (je ptorebné sa najskôr prihlásiť - menu "Komunikácia" a "Prihlásiť").